top of page

Italianistyka - przedmioty, specjalizacje, uczelnieItalianistyka (filologia włoska) to nie tylko język włoski. To także fascynująca kultura, sztuka, literatura i bogata historia. Studia filologiczne dają możliwość zdobycia wiedzy z każdej z tych dziedzin i opanowania języka włoskiego w stopniu bardzo dobrym - studia licencjackie kończymy w zależności od uczelni z poziomem języka B2 lub C1.

Studenci szlifują kompetencje językowe potrzebne zarówno do codziennej komunikacji, jak i język specjalistyczny niezbędny w relacjach biznesowych. Analizują współczesne realia życia społecznego, politycznego i gospodarczego kraju jak również podstawy teoretyczne z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa oraz technik tłumaczeń.


Główne przedmioty pojawiające się na kierunku Filologia Włoska/Italianistyka:

Przedmioty podstawowe na kierunku Filologia Włoska

​Praktyczna nauka języka włoskiego PNJW

​na PNJW składają się 4 przedmioty, które rozwiają podstawowe umiejętności związane z nauką języka obcego czyli:

 • konwersacje

 • język pisany

 • rozumienie

 • gramatyka

​Przedmioty typowo filologiczne

Przedmioty te pozwalają zrozumieć kulturę danego kraju, ich sposób życia, zapoznanie się z historią itd.

 • kultura Włoch

 • historia krajów obszaru językowego

 • historia literatury włoskiej

 • interpretacje współczesnej literatury włoskojęzycznej

 • kultura i media obszaru włoskojęzycznego

 • realiznawstwo

​Pozostałe przedmioty uzupełniające

 • BHP

 • fonetyka

 • gramatyka opisowa

 • akwizycja języka

 • seminarium

Specjalizacja tłumaczeniowa

​Terminologie specjalistyczne w przekładzie

Zajęcia z terminologi specjalistycznej zależą od uczelni, zazwyczaj pojawiają się zajęcia z terminologi:

 • ​języka sztuki

 • humanistyki

 • prawa i administracji

 • instytucji UE

 • informatyki

 • techniki

 • nauk ścisłych

 • nauk przyrodniczych

 • medycyny

Blok zajęć translatorskich

Zajęcia na których zdobywa się kompetencje tłumaczeniowe - metody, techniki itd. (nie językowe)

 • ​wstęp do translatoryki

 • techniki translatorskie

 • tłumaczenia ustne

 • tłumaczenia pisemne

 • tłumaczenia audiowizualne

 • analiza stylistyczna tłumaczeń

​Specjalizacja nauczycielska

Przedmioty dydaktyczno - metodyczne

Przedmioty te pozwaja poznać różne techniki nauczania języka obcego

 • dydaktyka

 • metodyka przedmiotowa na etapie przedszkolnym i szkolnym

 • emisja głosu

Przemioty pedagogiczno - psychologiczne

Przedmioty te poznawają wyposażają nas w podstawowy warsztat umiejętności pedagogicznych

 • psychologia ogólna

 • pedagogika ogólna

 • psychologia dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym

 • pedagogika dziecka w wielku przedszkolnym i szkolnym

 • praktyka ogólnopedagogiczna

Specjalizacja biznesowo marketingowa

Przedmioty biznesowo marketingowe

Przedmioty te pozwalają zapoznać się z językiem biznesowym

 • ​korespondencja handlowa

 • język specjaliztyczny - biznes

 • marketing i reklama

 • ekonomia

Ale do rzeczy - co zrobić, żeby dostać się na Filologię Włoską?


O wyborze studiów musimy zacząć już w klasie maturalnej, przy wybieraniu przedmiotów, które chcemy zdawać na egzaminie maturalnym.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku italianistyka*:

 • dowolny przedmiot,

 • język obcy,

 • język polski,

 • matematyka,

 • historia,

 • wos,

 • gografia,

 • filozofia,

 • język włoski - poziom podstawowy,

 • języka włoski - poziom rozszerzony.

*należy pamiętać, że wymagania moga się różnic w różnych uczelniach, więc najlepej będzie się upewnić na stronie danej uczelni.


Pożej przedstawię uczelnie, które maja w swojej ofercie filologię włoską, ich ofertę oraz ich zasady kwalifikacji na studia:


Uniwersytet Śląski w Katowicach

https://katalog.us.edu.pl/catalog/program/view?id=12026

Oferta:


Oferowane specjalności: filogia romańska - język włoski z programem tłumaczeniowym.

Studia I stopnia na kierunku filologia włoska na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oferują dostarczenie studentowi gruntownej wiedzy z zakresu literatury i kultury Włoch oraz funkcjonowania systemu języka włoskiego. A także bardzo dobrą znajomością języka włoskiego −tak codziennego użytku, jak i specjalistycznego.


Kryteria rektutacji:


Kandydaci z nową maturą (od 2005 roku)


Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brany jest pod uwagę przeliczony na punkty rankingowe wynik z części pisemnej egzaminu maturalnego, z języka obcego nowożytnego.


Zasady przeliczania wyrażonych procentowo wyników egzaminu maturalnego na punkty rankingowe:


 • Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.

 • Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.

 • Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2,5 pkt.

W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki z egzaminu na różnych poziomach oraz gdy kandydat poprawiał wynik matury, brany jest pod uwagę wynik, który po przeliczeniu daje większą liczbę punktów (korzystniejszy dla kandydata).


Uniwersytet Warszawski

http://informatorects.uw.edu.pl/pl/programmes-all/FLIT/S1-FLIT/

Oferta:


Oferowane specjalności: filogia włoska.

Dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo.


Studia I stopnia na kierunku filologia włoska na Uniwerystecie Warszawskim oferują możliwość osiągnięcia znajomości języka włoskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.


Zajęcia prowadzone w ramach programu studiów obejmują:

 • kilkaset godzin praktycznej nauki języka włoskiego w każdym roku nauczania,

 • literaturę, historię i kulturę Półwyspu Apenińskiego w różnych epokach,

 • przedmioty językoznawcze rozwijające znajomość zasad i kontekstów użycia języka, a także kompetencje i wyczucie językowe,

 • warsztaty tłumaczeniowe dotyczące różnych odmian języka.


Kryteria rektutacji:


Na studia przyjmowani są kandydaci zarówno bez znajomości włoskiego (rozpoczynają wówczas naukę języka od podstaw w grupie początkującej), jak i z już opanowanym włoskim (dla nich otwierane są grupy zaawansowane).Dodatkowo Uniwersytet Warszawski:

- oferuje program kształcenia przygotowujący do zawodu nauczyciela języka włoskiego (student może rozpocząć dodatkową specjalność przygotowującą do zawodu nauczyciela niezależnie od stopnia studiów, w ramach dostępności zajęć),

- zaprasza naukowców na gościnne wykłady do Katedry Italianistyki, dzięki czemu studenci mają również okazję poznawać tematykę badań i metody dydaktyczne wypracowane na uczelniach zagranicznych,

- Katedra Italianistyki umożliwia również wyjazdy krajowe (w ramach programu MOST) i zagraniczne (w ramach programu Erasmus+). Liczne umowy podpisane z europejskimi uczelniami pozwalają odbyć część każdego etapu studiów zagranicą. Do dyspozycji studentów są też staże zagraniczne,

- Studenci mają do dyspozycji bibliotekę italianistyczną w nowoczesnym budynku Wydziału Neofilologii, dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia również bliskość Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.


Więcej informacji na temat Katedry Italianistyki Uniwerytetu Warszawskiego znajdziecie tutaj: https://www.italianistyka.uw.edu.pl/


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

https://www.umk.pl/kandydaci/informacje/?id=20170509091911&id_kierunku=59

Oferta:


Oferowane specjalności: filogia włoska.


Studia I stopnia na kierunku filologia włoska na Uniwerystecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oferują możliwość osiągnięcia znajomości języka włoskiego na poziomie B2-C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.


Niestety na stronie nie zostały podane informacje dot. oferowanych specjalizacji.


Kryteria rektutacji:


Kandydaci z nową maturą (od 2005 roku)


Konkurs świadectw dojrzałości:Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2,


gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka obcego,

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka polskiego,

p1 - przelicznik dla poziomu z języka obcego,

p2 - przelicznik dla poziomu z języka polskiego.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot 1 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.


Dodatkowo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: - ma podpisaną umowę Erasmus+ z uniwersytetami z ponad dwudziestu europejskich miast, z których największym zainteresowaniem cieszą się Rzym, Palermo, Malaga, Sewilla, Walencja i Saragossa,

- prowadzi dwa koła naukowe gdzie studenci mają możliwość ciągłego poszerzania i wymiany zainteresowań oraz pogłębiania wiedzy językowo-kulturowej.


Więcej informacji na temat kierunku Filologi Włoskiej Uniwerytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu znajdziecie tutaj: https://www.umk.pl/kandydaci/informacje/?id=20170509091911&id_kierunku=59


Uniwersytet Wrocławski

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/filologia-specjalnosc-italianistyka-i-stopnia-stacjonarne/

Oferta:


Oferowane specjalności: Italianistyka


Aby studiować italianistykę na Uniwersytecie Wrocławskim, nie musisz znać języka włoskiego, nauka języka kierunkowego prowadzona jest bowiem od podstaw. Program studiów przewiduje 720 godzin dydaktycznych języka włoskiego.


Kryteria rektutacji:


Kandydaci z nową maturą (od 2005 roku)


 • W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą̨ pod uwagę̨ wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 • Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 • Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę̨ brany będzie wynik korzystniejszy.

 • Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś́ z wymienionych niżej przedmiotów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić́ do postępowania rekrutacyjnego.

Dodatkowo Uniwersytet Wrocławski:

- w trakcie studiów oferuje wyjazdy na studia zagraniczne oraz praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+,

- prowadzi organizacje studenckie i koła naukowe (ponad 170 kół naukowych) dzięki czemu możezsię rozwijać.


Więcej informacji na temat kierunku Filologi Włoskiej Uniwerytetu Wrocławskiego znajdziecie tutaj: https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/filologia-specjalnosc-italianistyka-i-stopnia-stacjonarne/Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


SPOT Uniwerystetu Jagiellońskiego zachęcającego do studiowania na kierunku Filologia Włoska:
Oferta:


Oferowane specjalności: Filologia włoska


Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata i obejmują intensywną naukę języka włoskiego (od podstaw do poziomu C1), naukę drugiego języka romańskiego oraz zestaw przedmiotów literaturoznawczych, językoznawczych i kulturoznawczych, których celem jest wprowadzenie studentów w fascynujący świat kultury Italii oraz rozwijanie ich zainteresowań humanistycznych.


Kryteria rektutacji:


Kandydaci z nową maturą (od 2005 roku)


Obszerną tabelę z zasaami rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdziecie tutaj: https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/148052493/uchw_nr_63_2021_zal_4.pdf/bf5465d8-8e28-4e2c-97b1-f492944c367a (strona 2)


Dodatkowo Uniwersytet Jagielloński w Krakowie:

- oferuje wyjazdy na studia zagraniczne oraz praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+ Praktyki, Erasmus+ Studia, CEEPUS, Utrecht Network, Wymiana bilateralna,

- oferuje od drugiego roku studiów kształcenie pedagogiczne w ramach opcji (dydaktyka przedmiotowa w Instytucie Filologii Romańskiej) oraz dodatkowych punktów ECTS (przedmioty ogólnopedagogiczne w Studium Pedagogicznym UJ),

- prowadzi Koło Naukowe Italianistów UJ.


Więcej informacji na temat kierunku Filologi Włoskiej Uniwerytetu Wrocławskiego znajdziecie tutaj: https://ifr.filg.uj.edu.pl/rekrutacja/filologia-wloska-mgr


Uniwersytet Łódzki

Oferta:


Oferowane specjalności: Filologia włoska

Oferowane specjalizacje:

 • translatoryka/tłumaczenia

 • językoznawstwo włoskie

 • kulturoznawstwo włoskie

W programie studiów uwzględniono: blok przedmiotów z praktyczną nauką języka włoskiego od podstaw (grupa początkująca) lub na poziomie średniozaawansowanym (grupa ze znajomością języka włoskiego) i poszerzonym kursem z drugiego języka nowożytnego, blok przedmiotów kierunkowych z językoznawstwa, literatury i kultury włoskiej oraz blok przedmiotów specjalizacji translatorskiej z zawodowymi praktykami studenckimi (odbywanymi w kraju lub za granicą). Przedmioty oceniane są na podstawie egzaminów lub zaliczeń końcowych.


Kryteria rektutacji:


Kandydaci z nową maturą (od 2005 roku)


Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość literatury polskiej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej. Nie jest wymagana znajomość języka włoskiego.

Więcej informacji na temat kierunku Filologi Włoskiej Uniwerytetu Łódzkiego znajdziecie tutaj: https://informatory.uni.lodz.pl/wydzial-filologiczny/filologia-wloska/Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page