top of page

REGULAMIN KURSÓW - sprzedaż on-line

REGULAMIN 
Spis treści

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE    
§2 PŁATNOŚCI    
§3 ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZAMAWIANIA ZAJĘĆ    
§4 ORGANIZACJA ZAJĘĆ    
§5 HARMONOGRAM    
§6 ZAJĘCIA ON-LINE – WYMAGANIA TECHNICZNE    
§7 WIZERUNEK    
§8 MATERIAŁY EDUKACYJNE    
§9 ROZWIĄZANIE UMOWY    
§10 ZMIANA UMOWY    
§11 WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ    
§12 KONTO KLIENTA    
§13 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW    
§14 SŁOWNIK POJĘĆ    
§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE    

 

REGULAMIN


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 


1.    Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzania zajęć i kursów (zwanych dalej Zajęciami) przez szkołę języka włoskiego La Dolce Italia prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą La Dolce Italia Laura Danielczyk z siedzibą przy ulicy Grabowej 14F w Jankowicach  , wpisaną do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6431768269, REGON 36695997 zwaną dalej Organizatorem.  Możesz skontaktować się z Organizatorem pisząc na adres e-mail: biuro@ladolceitalia.pl lub telefonicznie: +48 725 181 312.
2.    Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu, przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dokonania płatności (o ile płatność jest warunkiem rozpoczęcia współpracy). Integralną częścią umowy jest Oferta Organizatora (dalej jako Oferta).
3.    W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.
4.    Ceny są cenami brutto wyrażonymi w PLN i obejmują wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Ceny są cenami netto w sytuacji, gdy Organizator wskazał jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek VAT.

5. Można korzystać z wszystkich dostępnych rabatów, natomiast suma dostępnych rabatów nie może być na tyle wysoka, aby po uwzględnieniu wszystkich obniżek cena za lekcję spadła poniżej 44 zł. 
6.    Słownik pojęć znajduje się w § 14 Regulaminu.


§2 PŁATNOŚCI


1.    Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zajęcia. Szczegółowe informacje dot. płatności, w tym harmonogram określa Oferta oraz postanowienia §3.
2.    Brak płatności w terminie, skutkuje uruchomieniem przez Organizatora procedury windykacji należności. _Płatności monitorowane są przez Kancelarię radcy prawnego Kinga Konopelko [adres do kontaktu: ul. Sezamkowa 28/3, 52 – 317 Wrocław; www.edulegal.pl.
3.    W przypadku braku terminowej wpłaty, Organizator po wcześniejszym wezwaniu do zapłaty pod rygorem wstrzymania się ze świadczeniem usług lub rozwiązania umowy, zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług lub rozwiązania umowy.


 


§3 ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZAMAWIANIA ZAJĘĆ


1.    Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
2.    Płatności za Zajęcia można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego, kartą płatniczą lub kredytową, płatnością BLIK, w formie gotówkowej (o ile tego sposobu nie wyłączono przy zakupie konkretnych Zajęć). Organizator korzysta z usług Serwisu Stripe do oferowania płatności on-line. 
3.    W celu zakupienia Zajęć przez platformę/sklep należy:
1)    wybrać usługę, którą chce się kupić,
2)    po wybraniu Zajęć należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, inne dane wymagane przez formularz zakupu);
3)    przed zaakceptowaniem zamówienia, należy zapoznać się z informacją o cenie;
4)    po zapoznaniu się z informacją o zamówieniu, należy zaakceptować Regulamin, a także dokonać płatności za zamówienie w sposób zgodny z wybranym modelem płatności (o ile płatność jest warunkiem złożenia zamówienia). Po złożeniu zamówienia, Organizator przesyła potwierdzenie złożenia zamówienia.
4.    W celu zakupienia Zajęć w inny sposób (np. drogą elektroniczną za pomocą e-maila lub przez wiadomość za pośrednictwem komunikatorów internetowych) należy:
1)    skontaktować się w tym celu z Organizatorem i zapoznać się z Ofertą,
2)    zaakceptować przedstawione przez Organizatora warunki współpracy w ramach zamówienia, w tym Regulamin oraz dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności (o ile jest warunkiem złożenia zamówienia).
5.    Po zaakceptowaniu Oferty, Organizator przesyła Klientowi także jej warunki, o ile nie zostały przekazane przed zawarciem Umowy. 


§4 ORGANIZACJA ZAJĘĆ


1.    Organizator świadczy usługi edukacyjne dla Uczestnika, tj. przeprowadza zajęcia, które zobowiązał się zorganizować w formie zajęć indywidualnych lub grupowych, a także przygotowuje niezbędne materiały do nauki. 
2.    Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad panujących w trakcie zajęć, w tym do przygotowywania się do zajęć, do przestrzegania zasad kultury osobistej oraz niezakłócania pracy podczas zajęć.
3.    W przypadku zajęć stacjonarnych, Organizator odpowiada za bezpieczeństwo Uczestnika podczas trwania zajęć. W przypadku gdy Uczestnik nie jest stroną umowy, Klient zapewnia Uczestnikowi opiekę przed zajęciami i po zajęciach. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. działanie siły wyższej, wyłączna wina Klienta czy Uczestnika).
4.    W przypadku zajęć grupowych, w sytuacji gdy liczebność grupy spadnie poniżej minimalnej liczby osób wskazanej w opisie produktu, Organizator ma prawo rozwiązać umowę z ważnych przyczyn. Organizator może także zaproponować przeniesienie Uczestnika do innej grupy lub zaproponować podniesienie opłaty, a Klient ma prawo do odrzucenia nowej oferty. 

5. Wszystkie lekcje są nagrywane w celu umożliwienia kursantom nadrobienia zaległości oraz w celach edukacyjnych.

Nagrania z zajęć są przechowywane przez okres 30 dni, licząc od dnia nagrania. Po upływie tego okresu, nagrania są automatycznie usuwane.

6. W celu ochrony wizerunku kursantów, którzy zakończyli naukę, nagrania z zajęć są usuwane w ciągu 14 dni od zakończenia kursu. 

7. Nagrania z zajęć służą wyłącznie do celów edukacyjnych, umożliwiając kursantom nadrobienie zaległości z lekcji na lekcję.


§5 HARMONOGRAM


1.    Termin realizacji Umowy, wymiar czasu zajęć, jak również liczbę zajęć wskazano w Ofercie.
2.    W przypadku zajęć grupowych harmonogram zajęć określany jest nie później niż przed rozpoczęciem zajęć, o ile nie wskazano inaczej w Ofercie. 
3.    W przypadku zajęć indywidualnych, o ile nie wskazano inaczej w Ofercie, harmonogram zajęć jest indywidualnie uzgadniany przez Organizatora i Uczestnika/Klienta. Harmonogram zajęć na najbliższy miesiąc kalendarzowy:
a)    w przypadku nowego Uczestnika – ustalany jest na pierwszych zajęciach,
b)    w przypadku Uczestnika kontynuującego Zajęcia - najpóźniej na ostatnich zajęciach w danym miesiącu kalendarzowym.
4.    Organizator z ważnej przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć najpóźniej na dzień przed planowanym terminem zajęć, chyba że ważna przyczyna nastąpiła później (np. nagła choroba, zdarzenie losowe). W takiej sytuacji zostanie wyznaczony inny termin do odrobienia tych zajęć.  
5.    W przypadku zajęć grupowych:
1)    z uwagi na specyfikę zajęć, zmiana harmonogramu zajęć przez Klienta/ Uczestnika nie jest możliwa;
2)    nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za zajęcia, które odbyły się zgodnie z harmonogramem.
6.    W przypadku zajęć indywidualnych (1:1), zmiana harmonogramu zajęć przez Klienta/ Uczestnika jest możliwa wyłącznie z ważnych przyczyn na zasadach opisanych poniżej:
1)    Klient/Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zmianie najpóźniej na 24 godzin przed planowanymi zajęciami (sms-em pod numer +48 725 181 312 lub e-mailem na adres biuro@ladolceitalia.pl); 
2)    Klient/Uczestnik ma obowiązek odrobić zajęcia, których termin został zmieniony nie później niż w terminie do końca następnego miesiąca kalendarzowego;  
3)    Klient/Uczestnik może odwołać maksymalnie 1  zajęć w miesiącu;
4)    zajęcia uznaje się za zrealizowane w przypadku gdy ich termin nie został zmieniony w sposób, o którym mowa w punktach powyżej. W takim przypadku nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za zajęcia, które odbyły się zgodnie z harmonogramem i które Organizator był gotowy realizować.
7.    W przypadku nieobecności na zajęciach, Uczestnik ma możliwość otrzymać dostęp do przygotowanych materiałów z zajęć. W takim przypadku Uczestnik kontaktuje się z Organizatorem wskazując adres e-mail, na który materiały mają zostać udostępnione.


§6 ZAJĘCIA ON-LINE – WYMAGANIA TECHNICZNE  


1.    W przypadku zajęć on-line, Uczestnik powinien posiadać:
1)    aktywną pocztę elektroniczną,
2)    sprzęt komputerowy do uczestnictwa w zajęciach, słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku, a także mikrofon oraz kamerę.
2.    Zaleca się uczestniczenie w zajęciach przy wykorzystaniu stałego łącza internetowego. Mobilne łącze z uwagi na swój charakter może powodować zakłócenia, w tym przerwanie uczestnictwa Uczestnika w zajęciach.
3.    Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości związane z uczestnictwem w zajęciach on-line w sytuacji gdy przyczyna leży po stronie Klienta/Uczestnika lub innych podmiotów, z których usług Klient/Uczestnik korzysta (np. usługa dostępu do Internetu), a które to usługi mogą mieć bezpośredni/pośredni wpływ na możliwość korzystania z usług Organizatora.
4.    W przypadku wystąpienia problemów technicznych, o których mowa w ust. 3, które uniemożliwiają uczestniczenie w zajęciach, zajęcia uważa się za odbyte. 
5.    W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Organizatora lub podmiotów wspierających Organizatora w realizacji umowy, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć w całości lub w części, zajęcia te -  w całości lub w części zostaną przełożone na inny termin. 
6.    Udostępniane materiały mogą być w formacie *.PDF*, *.doc, *.mp3, *.mp4 ,*.zip, *.rar, Uczestnik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki. 
7.    W przypadku gdy materiały będą udostępniane za pośrednictwem platformy Zoom konieczne będzie posiadanie przez Uczestnika dostępu do ww. platform. Organizator przekaże Uczestnikowi instrukcje dot. uzyskania dostępu do ww. platform.


§7 WIZERUNEK


1.    Klient wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika w postaci nagrania/zdjęć z przebiegu zajęć/wydarzeń organizowanych przez Organizatora do celów dokumentacyjnych i edukacyjnych. Przetwarzanie wizerunku do celów marketingowych wymaga odrębnej zgody. W przypadku gdy Klient nie jest Uczestnikiem, Klient przez akceptacją Regulaminu zobowiązany jest do uzyskania zgody Uczestnika w zakresie opisanym powyżej.
2.    Wizerunek Uczestnika, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w zajęciach/wydarzeniach organizowanych przez Organizatora, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności Organizatora. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji. 
3.    Uczestnik nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób.


§8 MATERIAŁY EDUKACYJNE


1.    Materiały udostępniane przez Organizatora mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta/Uczestnika na własny użytek. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób nagrań oraz innych udostępnianych informacji i materiałów.
2.    Udostępniane Materiały, w całości jak i poszczególne ich elementy: graficzne, multimedialne, tekstowe, objęte są ochroną przewidzianą przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawami autorskimi dysponuje Organizator bądź inny podmiot, od którego Organizator uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Organizatora w oparciu o inną podstawę prawną.    
3.    Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się z Organizatorem.

  

 
§9 ROZWIĄZANIE UMOWY 


1.    Klient bez podania przyczyny ma prawo rozwiązać umowę w drodze jednoznacznego oświadczenia woli z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Jednocześnie klient nie zachowuje prawa do promocyjnej ceny kursu udzielonej z tytułu uczestnictwa w pełnym cyklu, zatem wyliczenie kwoty za niewykorzystane lekcje następuje w oparciu o regularną cenę kursu bez uwzględnienia rabatu.
2.    Rozwiązanie Umowy powinno nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w formie pisemnej lub dokumentowej (m.in. e-mailem).
3.    Organizator ma prawo rozwiązać umowę z ważnych przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, a także w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta/Uczestnika postanowień Regulaminu i Umowy, w tym z powodu braku zapłaty wynagrodzenia za zajęcia – po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia odpowiedniego dodatkowego terminu pod rygorem wypowiedzenia/rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. 
4.    Z chwilą rozwiązania umowy, Organizator dokonuje rozliczenia wniesionych opłat.
5.    W przypadku dokonania opłaty za zajęcia w kwocie wyższej niż kwota odpowiadająca liczbie zajęć zrealizowanych do dnia upływu okresu wypowiedzenia/rozwiązania Umowy oraz wydatkach poniesionych przez Organizatora w celu należytej realizacji Umowy, Organizator zwraca Klientowi nadpłatę niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy. Nadpłata zwracana jest na rachunek Klienta, z którego dokonywał płatności, chyba że Klient wskaże inaczej.
6.    W przypadku dokonania opłaty za zajęcia w kwocie niższej niż kwota odpowiadająca liczbie zajęć zrealizowanych do dnia upływu okresu wypowiedzenia/rozwiązania Umowy oraz wydatkach poniesionych przez Organizatora w celu należytej realizacji Umowy, Klient ma obowiązek uregulować niedopłatę (brakującą kwotę) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia wezwania.


§10 ZMIANA UMOWY


1.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w przypadku istotnej zmiany czynników ekonomicznych (np. z uwagi na wzrost obciążeń i opłat publicznych, wzrost opłat administracyjnych), o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Organizatora, a także z powodu zmiany przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta) lub decyzji i orzeczeń w zakresie, w jakim wymuszają one na Organizatorze wprowadzenie zmian. Zmiany mogą być wprowadzone nie częściej niż 1 w trakcie trwania Umowy.
2.    O każdej zmianie Regulaminu, Klient zostanie powiadomiony e-mailowo lub pisemnie nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian.
3.    Organizator zawiadamiając o zmianach, o których mowa w ust. 1, informuje o tym, że jeżeli przed datą wejścia w życie zmian Klient nie zgłosi Organizatorowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Klient wyraził na nie zgodę.
4.    Klient ma prawo przed dniem wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
5.    W przypadku, gdy Klient zgłosi sprzeciw wobec zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa ta rozwiązuje się z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
6.    Zmiana terminu zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora, o której mowa w §5 i §6 [Harmonogram/Zajęcia on-line] nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku możliwości odrobienia zajęć przez Uczestnika w nowym zaproponowanym przez Organizatora terminie  – opłata za te zajęcia zostanie zwrócona lub zostanie przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy – zgodnie z decyzją Klienta.


§11 WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ


1.    Organizator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Organizator nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
2.    W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
1)    aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
2)    aktywnego konta poczty elektronicznej,
3)    dostępu do sieci Internet.
3.    W przypadku gdy do skorzystania ze Sklepu lub Produktów konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem ze Sklep.


§12 KONTO KURSANTA


1.    W związku z zawarciem umowy, Organizator tworzy dla Klienta Konto Klienta, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta w celu realizacji umowy, dalej jako Konto/ Konto Klienta. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas trwania realizacji umowy. 
2.    Klient nie może udostępniać Konta osobom trzecim lub posiadać kilka Kont.
3.    Organizator przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące  
Konta. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło. 
4.    Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji z Organizatorem z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.
5.    Usunięcie Konta może wiązać się z utratą dostępu lub trudnościami w korzystaniu z Produktów udostępnionych w ramach Konta. 
6.    Organizator może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:
1)    z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami;
2)    bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).


§13 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW


1.    Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
2.    Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
3.    Organizator ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Organizator przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.


§ 14 SŁOWNIK POJĘĆ


1.    Wyjaśnienie podstawowych pojęć:
1)    Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;
2)    Klient – podmiot, który planuje zawrzeć umowę lub zawiera umowę na Zajęcia z Organizatorem, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zwana również Użytkownikiem;
3)    Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
4)    Zajęcia - zajęcia edukacyjne/usługa edukacyjna świadczona przez Organizatora na rzecz Klienta; 
5)    Uczestnik – osoba fizyczna, która została wskazana przez Klienta jako osoba korzystająca z zajęć/usług edukacyjnych świadczonych przez Organizatora;
6)    Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
7)    Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
8)    Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady współpracy Organizatora z Klientem/Uczestnikiem;
9)    Sklep/platforma/strona internetowa – strona, na której prowadzona jest sprzedaż usług przez Organizatora;
10)    Umowa – umowa zawarta między Organizatorem a Klientem.


§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
2.    Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
3.    Prawem właściwym jest prawo polskie; Sądem właściwym jest sąd polski z zastrz. ust. 4.
4.    W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Organizatorem.
Załącznik nr 1 do Regulaminu 
            

KLAUZULA INFORMACYJNA


Realizując obowiązek informacyjny wynikający z przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisów RODO, poniżej przesyłamy najważniejsze informacje:


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO


1.    Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych przez Organizatora znajdują się w Polityce prywatności.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA


2.    Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych przez osoby nieuprawnione, dlatego należy stosować właściwe środki techniczne minimalizujące opisane zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe i chroniące tożsamość. Organizator nie zwraca się z prośbą o udostępnienie jej w jakiejkolwiek formie Hasła. W ramach świadczonych usług, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
3.    Organizator odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, za niezgodność Produktów z Umową. Organizator odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi za wady, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (nie dotyczy usług). Do odpowiedzialności za należytą realizację Usług oraz w zakresie rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
4.    Informujemy, że w przypadku zawarcia umowy na odległość lub poza siedzibą Organizatora, Klient który jest konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumentach w rozumieniu art. 3855 kodeksu cywilnego przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust. 5. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia, Klient informuje o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres Organizatora (wzór: Odstępuję od umowy z dnia …). Do zachowania terminu ważne jest wysłanie informacji o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
5.    Klientowi nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy Organizator wykonał usługę lub dostarczył e-produkt za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy; 
6.    W przypadku odstąpienia od Umowy Klientowi zwrócone zostaną wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o odstąpieniu. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient/Uczestnik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
7.    Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo; skorzystać z platformy ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr)

bottom of page