top of page

REGULAMIN SKLEPU

Produkty oferowane w Sklepie są sprzedawane przez Laurę Danielczyk prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą: La Dolce Italia  Laura Danielczyk NIP: 6431768269 REGON: 36695997, wpisanego/ą do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, dalej
jako Sprzedawca lub Organizator/Szkoła Językowa.

Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą pisząc na adres e-mail: biuro@ladolceitalia.pl.


Niniejszy Regulamin Sklepu określa:

 

§1 PODSTAWOWE POJĘCIA


Wyjaśnienie podstawowych pojęć:


1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić, a w
przypadku treści/usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości;
2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;
3. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług
lub w oparciu o inne przepisy obowiązującego prawa przesyłane Klientowi;
4. Klient/Zleceniodawca/Użytkownik – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu
produktu/-ów, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub
zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą, zwana również Użytkownikiem;
5. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z
jej działalnością gospodarczą/zawodową;
6. Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu,
indywidualna propozycja Sprzedawcy).
7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla
niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej;
9. Produkt –Towar lub Usługa oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży;
Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej;
10. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która
przybiera postać pliku elektronicznego. Format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book,
inne materiały w formie pdf, audio/video);
11. Uczestnik – osoba fizyczna, która została wskazana przez Klienta/Zleceniodawcę jako osoba
korzystająca z zajęć/usług edukacyjnych świadczonych przez Sprzedawcę;
12. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie,
przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci
cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej
usługi, c) inne formy interakcji za pomocą takich danych;
13. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady korzystania ze Sklepu, składania
zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę;
14. S
klep/strona internetowa – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez
Sprzedawcę
15. Towar – rzecz będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
16. Towar z elementami cyfrowymi - towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi
połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe
funkcjonowanie;
17. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp
do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i
umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
18. Uczestnik – osoba uprawniona do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Organizatora na
podstawie umowy zawartej pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem lub Zleceniodawcą;
19. Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające wzajemne prawa oraz
obowiązki;
20. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta;
21. Zleceniodawca- podmiot, który zawarł umowę na prowadzenie zajęć w imieniu własnym i na
własną rzecz lub na rzecz podmiotu trzeciego.
22. Zajęcia/Zajęcia edukacyjne – usługa polegająca na świadczeniu usług edukacyjnych w postaci
np. kursów/ konwersacji/ zajęć edukacyjnych.

§2 ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAWARCIA UMOWY


1. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określają Regulamin oraz Oferta.
2. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na
prawach konsumenta.
3. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu, a Ofertą, wiążąca jest Oferta.
4. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu, dokonania skutecznej
płatności oraz potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem
postanowień poniżej.
5. W sytuacji gdy termin płatności przypada po zawarciu Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą
akceptacji Regulaminu przez Klienta i przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
6. Pod pojęciem skutecznej płatności należy rozumieć uznanie płatności przez Pośrednika płatności
lub zaksięgowanie przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.

§3 CENA


1. Cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem
sytuacji, gdy Sprzedawca wskazał jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć
podatek VAT.
2. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient
zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem
zamówienia.
3. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.
4. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed
wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż
30 dni – ceną najniższa jest ceną najniższą obowiązującą w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania
tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.
5. W przypadku obniżenia ceny Produktu, który ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin
przydatności – obok ceny za Produkt, Sprzedawca uwidacznia także informację o cenie sprzed
pierwszego zastosowania obniżki.
6. W przypadku gdy Sprzedawca stosuje procedurę indywidualnego dostosowania ceny na podstawie
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Sprzedawca informuje o tym Klienta przed złożeniem
zamówienia.

§4 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ


1. Klient może korzystać ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Sprzedawca korzysta z usług Serwisu mBank (Paynow), PayU oraz Przelewy24 do oferowania płatności on-line.
3. Płatności można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego, kartą
płatniczą lub kredytową, płatnością BLIK oraz za pośrednictwem innych płatności oferowanych przez
Serwis, a także za pobraniem (o ile tego sposobu nie wyłączono przy zakupie konkretnego Produktu).
4. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia, o ile nic innego nie
wynika z Oferty lub wybranego przez Klienta sposobu płatności.
5. W celu zakupu Produktów przez Sklep należy:
1) wybrać Produkt/-y, które chce się kupić, spośród opcji dostępnych na stronie, poprzez kliknięcie
przycisku „dodaj do koszyka” lub przycisku analogicznego;
2) po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób płatności,
sposób dostawy);
3) zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych
dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;
4) zaakceptować Regulamin i zamówienie, a także dokonać płatności za zamówienie zgodnie z
wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia
zamówienia.
6. W celu zakupu Produktów drogą elektroniczną np. za pomocą e-maila lub przez wiadomość za
pośrednictwem komunikatorów internetowych lub przez zewnętrzny program należy:
1) wybrać Produkt/-y, które chce się kupić oraz zapoznać się z Ofertą;
2) po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane przez Sprzedawcę informacje (np. dane
Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);
3) przed zaakceptowaniem zamówienia zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane
Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego
zamówienia;
4) zaakceptować przedstawione przez Sprzedawcę warunki współpracy w ramach zamówienia, w tym
Regulamin oraz dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po
złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.
7. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki, o ile nie zostały przekazane
przed zawarciem Umowy.
8. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w
terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta
formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania
Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia.

§5 ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ


Produkty elektroniczne
1. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego Produkt elektroniczny, dostęp do Produktu
zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w
terminie 48 godzin, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
2. Produkt elektroniczny będzie udostępniony w ramach Konta Użytkownika lub zostanie przesłany na
podany przez Klienta adres e-mail z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
3. W przypadku Produktu takiego jak np. kursy lub inne produkty elektroniczne, w ramach których
materiały, z uwagi na specyfikę Produktu, nie są dostępne niezwłocznie po zakupie i materiały te będą
udostępniane systematycznie w kolejnych dniach kursu lub od razu – w zależności od tego, co wynika
z Oferty.
4. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych
platform, a także do webinarów/ nagrań na żywo, Klientowi zostanie przydzielony dostęp do ww.
miejsc niezwłocznie po zakupie lub w terminie wynikającym ze specyfiki i Oferty.
5. O ile nic innego nie wynika z Oferty, dostęp do Produktu jest ograniczony czasowo i wynosi 12
miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.
6. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się
ze Sprzedawcą.
7. Sprzedawca informuje Klienta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do
zachowania zgodności Produktu z umową.
Usługi – zajęcia edukacyjne
8. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi znajdują się w Regulaminie Zajęć edukacyjnych,
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
9. Termin realizacji Usługi jest liczony od dnia otrzymania od Klienta informacji niezbędnych do
należytej realizacji Usługi, chyba że co innego wynika z Oferty.

§6 WARUNKI TECHNICZNE


1. Klient może korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami.
2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych
drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów
przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które
zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
3. W celu skorzystania ze Sklepu lub złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
1) aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu
(np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
2) aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. W celu skorzystania z Produktów, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
1) aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu
(np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
2) aktywnego konta poczty elektronicznej;
3) aktualnego narzędzia/programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie wskazanym w Ofercie
(np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);
4) konta na platformie społecznościowej Facebook lub komunikatora w przypadku, gdy z Oferty
wynika, iż przedmiotem umowy jest m.in. dostęp do dedykowanej grupy na Facebooku.
5. W przypadku gdy do skorzystania ze Sklepu lub Produktów konieczne będzie spełnienie
dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem ze
Sklepu lub przed złożeniem zamówienia na Produkt.

 

§7 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE


1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym Produkty elektroniczne i Usługi, teksty,
zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.

2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego
Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez
Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
3. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez
Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze
rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza
zakresem dozwolonego użytku.
4. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez
ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu.
Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie.
5. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:
1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części, w celu innym niż
utworzenie kopii na własny użytek,
2) wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości Produktu,
3) odpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
4) nieodpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
6. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw
autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient
w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.
7. Sprzedawca ma prawo do dokonania okresowej aktualizacji Produktów, w tym w szczególności
Produktów elektronicznych.

 

§8 NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ I GWARANCJA


1. Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową
zobowiązującą do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach
konsumenta w zakresie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.
2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym w szczególności umów
sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej towarem, nie stosuje się przepisów działu XI
księgi trzeciej II tytułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach
konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta,
a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.

 

§9 DODATKOWE UPRAWNIENIA KLIENTA DOTYCZĄCE TREŚCI/USŁUGI CYFROWEJ


1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w
przypadku umów na dostarczenie treści/ usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.
Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a
niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia
do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do
zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
1) doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
2) Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
3) brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść
cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia
natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej
lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności
dla Klienta.
5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w
zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.
6. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Sprzedawcę. W
przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony
terminie, Klient może odstąpić od umowy.
7. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej,
jeżeli:
1) Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub
usługi cyfrowej lub
2) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin
dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie
dostarczył jej w tym terminie.
8. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową, o której mowa w §8 i §9
wysyłając ją na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy).
Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz
żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej
jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia
reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Niniejsza procedura ma odpowiednie zastosowanie do
uprawnień wynikających z §8 Regulaminu.
9. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie
wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w
inny sposób wskazany przez Klienta.
10. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści
cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

 

§10 WIZERUNEK


1. Klient jest świadomy tego, że wizerunek Uczestnika udostępniany przez niego w ramach
współpracy ze Sprzedawcą, może być przetwarzany przez Sprzedawcę, w tym utrwalany i
rozpowszechniany do celów edukacyjnych, archiwizacyjnych oraz do celów związanych z realizacją
Umowy.
2. Klient – poprzez włączenie kamery podczas transmisji on-line (webinarów/spotkań on-line) lub
poprzez udostępnienie swojego wizerunku Sprzedawcy w inny sposób, wyraża zgodę na utrwalanie,
wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Sprzedawcę wizerunku Uczestnika w postaci
nagrania/zdjęć z przebiegu transmisji on-line/przebiegu współpracy do celów wskazanych w ust. 1.
3. Przetwarzanie wizerunku Klienta/Uczestnika do celów marketingowych i promocyjnych wymaga
odrębnej zgody.
4. Wizerunek, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób
uczestniczących w transmisji on-line, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może
być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach
działalności Sprzedawcy. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.
5. Klient nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób
prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób.

 

§11 OPINIE O PRODUKTACH


1. Opinie dotyczące Produktów publikowane przez Sprzedawcę są przez niego weryfikowane.
2. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z
danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Klientów korzystających dotychczas
z Produktów Sprzedawcy, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem
za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii lub poprzez
uzyskanie opinii w ramach bezpośredniej komunikacji z Klientem.
3. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z
Produktów Sprzedawcy, opinia ta nie jest publikowana przez Sprzedawcę.
4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów
Sprzedawcy, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów.
5. Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.

 

§12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na
prawach konsumenta.
2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo
odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej. W celu skorzystania z
prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze

jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie.
Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o:
1) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał
w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i
przyjął to do wiadomości;
2) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest
zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią
zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a
Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody;
3) przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji
Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar na zamówienie);
4) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem
umowy o prenumeratę;
6) zawarcie nastąpiło drodze aukcji publicznej;
4. Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w
związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonalności Produktu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient
powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom
trzecim.

 

§13 KONTO UŻYTKOWNIKA


1. Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz
Klienta przez Sprzedawcę w celu korzystania z Produktów Sprzedawcy po dokonaniu przez Klienta
rejestracji i zawarciu nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej jako
Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.
2. Klient nie może udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim lub posiadać kilka Kont
Użytkownika.
3. Założenie Konta Użytkownika jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, złożenia
zamówienia oraz do uzyskania dostępu do Produktu, o ile Produkt udostępniany jest na Koncie
Użytkownika.
4. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące
Konta Użytkownika. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić
indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie
ustanowić nowe hasło.
5. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy e-mailowo lub w inny
sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia
bez podania przyczyny.
6. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w
ramach Konta Użytkownika.
7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:
1) z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta
będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej
przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub
przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami;
2) bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem lub
Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).

 

§14 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW


1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie
jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a
Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu
na siedzibę Sprzedawcy.
3. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za niezgodność Towaru z
Umową/wady rzeczy względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
4. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach
konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy na
adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy.
Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do
Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

 

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej
niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą
stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie
bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli
tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu
umowy.
2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym,
całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru,
wprowadzenie stanu wyjątkowego.
3. W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować o tym Sprzedawcę,
wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku
zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
4. W ramach korzystania z Produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym
oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste
osób trzecich.
5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia
się do:
1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z
zawartej umowy;
2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której
statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;
4) platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w
tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na
Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów
Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie
odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników
biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów
świadczenia usług przez Sprzedawcę.
7. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu
obowiązującego w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
8. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 10.
9. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 10.
10. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają
konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da
się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie
konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy,
to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Sprzedawcą.
11. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.
12. Regulamin obowiązuje od dnia 9.12.2023

bottom of page